Hösten med Framtidens vårdkompetens

20 september 2017

Hittills har mycket av arbetet med regeringsuppdraget bestått av inläsning och kartläggning. Den 15 juni höll vi en nationell konferens som blir startskottet för nästa steg i uppdraget.

Den 15 juni höll vi en nationell startkonferens för regeringsuppdraget om Framtidens vårdkompetens. Avsikten med konferensen var att påbörja dialog och utbyta erfarenheter med de aktörer som på olika sätt ansvarar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården.

Enligt konferensens utvärdering var deltagarna nöjda med dagen och såg fram emot att följa arbetet med regeringsuppdraget. Många efterfrågade dock mer tid för diskussion, vilket är något vi tar till oss inför kommande aktiviteter.

Nu tar vi nästa steg

Arbetet hittills har inneburit att skapa oss en uppfattning av hur samverkan kring kompetensförsörjning i vården ser ut i dag genom kartläggningar och möten med berörda aktörer. Vi har också kartlagt vilken typ av statistik och prognoser som finns i dagsläget. Nu tar vi nästa steg genom att ytterligare prioritera och avgränsa uppdraget utifrån våra kartläggningar och de synpunkter som framkommit i möten med målgrupperna.

Samverkansarenor

Under hösten kommer vi att se över dels hur vi kan främja den regionala samverkan, dels hur en nationell plattform för samverkan kan utformas. Vi kommer att göra platsbesök i de sex sjukvårdsregionerna för att hålla strategiska dialogmöten med berörda aktörer. Syftet är att få en ökad förståelse för vilka frågor som bör hanteras regionalt respektive på nationell nivå. Utifrån de erfarenheterna fortsätter vi också arbetet med utformningen av en nationell plattform för samverkan.

Statistik och prognoser

Vad gäller statistik- och prognosdelen av uppdraget kommer vi, i nära dialog med sakkunniga och användare, att inventera hur behoven ser ut och på vilket sätt målgrupperna använder sig av sådana underlag.

Aktivitetslista för hösten

  • Möte med referensgruppen, 8 september i Stockholm
  • Platsbesök Norra sjukvårdsregionen, 17 november i Umeå
  • Platsbesök Sydöstra sjukvårdsregionen, 27 november i Linköping
  • Platsbesök Västra sjukvårdsregionen, 29 november i Göteborg
  • Uppstartsmöte med sakkunniggrupp för statistik och prognoser, 30 november i Stockholm
  • Platsbesök Stockholm-Gotlandsregionen, 12 december i Stockholm
  • Platsbesök Södra sjukvårdsregionen, 13 december i Malmö
  • Platsbesök Uppsala-Örebroregionen, 14 december i Västerås
  • Dialogmöte med professionsgrupper m.m. 15 december i Stockholm

Följ vårt arbete

Följ vårt arbete här på webben och i vårt nyhetsbrev. Missa inte vår LinkedIn-grupp där du kan tipsa om bra samverkansarenor, intressanta artiklar med koppling till frågorna eller nya rapporter som berör området. Eller släng ut en fråga som du vill diskutera med gruppen. Vår förhoppning är att LinkedIn-gruppen blir en samtalsplattform för oss som arbetar med, eller på annat sätt är involverade i, frågorna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Gå med i vår LinkedIn-grupp