Vårdutbildningar på högskolenivå: Så många sökte och antogs

18 oktober 2017

Bland de vårdutbildningar som ingår i Framtidens vårdkompetens är utbildningar som leder till sjuksköterske- och läkarexamen fortfarande populärast, men antalet behöriga förstahandssökande till sjuksköterskeutbildningen har minskat med 9 400 personer jämfört med föregående år. Antalet antagna till utbildningen har däremot ökat. Se hela listan med vårdutbildningarna här.

I stort har antalet behöriga förstahandssökande till högskolan minskat jämfört med föregående år. Det visar färsk statistik från SCB/UKÄ. Minskningen avspeglas också i de 21 yrkesexamensprogram som ingår i uppdraget med Framtidens vårdkompetens. 13 av dessa utbildningsprogram hade färre antal behöriga förstahandssökande till höstterminen 2017 jämfört med höstterminen 2016.

Utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen och läkarexamen hade höstterminen 2017 flest behöriga förstahandssökande av de 21 vårdutbildningarna som ingår i Framtidens vårdkompetens (7 630 respektive 5 350), följt av utbildningar som leder till psykologexamen respektive specialistsjuksköterskeexamen, som båda hade över 5 000 behöriga förstahandssökande vardera. Av de nämnda utbildningarna med flest behöriga förstahandssökande, var det endast utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen som minskade i antal, en minskning med nästan 940 personer eller 11 procent. Av utbildningarna som ingår i Framtidens vårdkompetens var det fortsatt flest antagna till utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen där antalet ökade från 3 280 till 3 560. I övrigt är förändringarna i antalet antagna förhållandevis små för många av utbildningarna inom uppdraget.

Till några av utbildningarna har antalet behöriga förstahandssökande ökat. I absoluta tal ökade utbildningar som leder till specialistsjuksköterskeexamen mest, från 4 400 behöriga förstahandssökande höstterminen 2016 till 5 060 höstterminen 2017. Det kan vara värt att notera att statliga medel tillförts det senaste året, med syfte att öka antalet specialistsjuksköterskor. Det går dock inte att avgöra om ökningen av behöriga förstahandssökande till specialistsjuksköterskeutbildningar är en effekt av denna satsning eller inte, eftersom denna grupp ökat även tidigare år. Viktigt att ha i åtanke är också att den som antagits till en högskoleutbildning inte nödvändigtvis registrerar sig och påbörjar utbildningen.

Sökande och antagna per utbildning som ingår i Framtidens vårdkompetens

Tabellen nedan visar antal behöriga förstahandssökande och antagna höstterminen 2016 och höstterminen 2017 för de yrkesexamensprogram som ingår i Framtidens vårdkompetens (avrundat till närmsta tiotal).

 

Yrkesexamensprogram Behöriga förstahandssökande Antagna
Ht 2016 Ht 2017 Ht 2016 Ht 2017
Apotekarexamen 350 310 220 220
Arbetsterapeutexamen 620 660 390 390
Audionomexamen 210 150 110 130
Barnmorskeexamen 590 610 210 190
Biomedicinsk analytikerexamen 690 610 540 570
Dietistexamen 340 340 50 50
Fysioterapeutexamen 2270 2050 390 390
Logopedexamen 320 250 150 160
Läkarexamen 5310 5350 810 910
Optikerexamen 170 210 100 110
Ortopedingenjörsexamen 40 40 30 30
Psykologexamen 5060 5140 540 560
Psykoterapeutexamen 140 170 100 100
Receptarieexamen 400 280 310 260
Röntgensjuksköterskeexamen 550 490 260 290
Sjukhusfysikerexamen 30 30 50 50
Sjuksköterskeexamen 8570 7630 3280 3560
Specialistsjuksköterskeexamen 4400 5060 2480 2550
Tandhygienistexamen 780 680 230 240
Tandläkarexamen 920 910 220 260
Tandteknikerexamen 120 100 70 70

 

Läs mer om sökande och antagna på UKÄ:s webbplats » 

 

Uppgifterna gäller den antagning som sker via UHR:s samordnade antagningssystem. Vissa mindre, enskilda utbildningsanordnare är inte anslutna till UHR:s antagningssystem. Det innebär att uppgifterna om sökande och antagna till vissa utbildningar, t.ex. sådana som leder till psykoterapeutexamen, är något underskattade.