Fler tar ut examen inom vårdutbildningar – kvinnorna dominerar stort

20 december 2017

Det totala antalet examinerade från yrkesexamensprogrammen inom hälso- och sjukvård ökade något läsåret 2016/17 jämfört med föregående läsår. Vanligast var sjuksköterskeexamen, följt av specialistsjuksköterskeexamen och läkarexamen. Vid samtliga yrkesexamensprogram är det fler kvinnor än män som tar ut examen.

Läsåret 2016/17 examinerades 11 680 från 21 yrkesexamensprogram inom hälso- och sjukvård. Av dessa tog 4 220 en sjuksköterskeexamen, 2 330 en specialistsjuksköterskeexamen och 1 350 en läkarexamen. I jämförelse med läsåret 2015/16 var antalet sjuksköterskeexamina oförändrat medan antalet som tog en specialistsjuksköterskeexamen ökade med 4 procent. Antalet läkarexamina ökade med 14 procent. Dessa tre examina är de största, sett till antalet examinerade. Tillsammans utgör de 68 procent av samtliga examinerade från de 21 yrkesexamensprogrammen inom hälso- och sjukvård.

Enbart läkarexamen har jämn könsfördelning

Betydligt fler kvinnor än män examinerades inom området. Läsåret 2016/17 var det bara läkarexamen som hade en jämn könsfördelning bland de examinerade. Även tidigare år har könsfördelningen varit jämn för läkarexamen. Även sjukhusfysikerexamen, som är en relativt liten utbildning sett till antalet examinerade, har haft en jämn könsfördelning tidigare läsår. Läsåret 2016/17 var 65 procent av de 20 som tog en sjukhusfysikerexamen kvinnor.

Barnmorskeexamen, ortopedingenjörsexamen, dietistexamen och logopedexamen hade alla över 90 procent kvinnor läsåret 2016/17. Det ska dock nämnas att ortopedingenjörsexamen enbart haft ett tjugotal examinerade per år de senaste läsåren, och med undantag för läsåret 2016/17 har andelen kvinnor varit mellan 40 och 60 procent. Övriga tre nämnda utbildningar samt tandhygienistutbildningen har varit starkt kvinnodominerade under lång tid.

Hela listan

               2015/16                 2016/17
Examen Antal Kvinnor (%) Män (%) Antal Kvinnor (%) Män (%)
Apotekarexamen 237 72% 28% 196 79% 21%
Arbetsterapeutexamen 387 88% 12% 412 89% 11%
Audionomexamen 81 73% 27% 68 68% 32%
Barnmorskeexamen 295 100% 340 100% 0%
Biomedicinsk analytikerexamen 342 80% 20% 380 81% 19%
Dietistexamen 76 92% 8% 88 94% 6%
Fysioterapeutexamen 527 68% 32% 563 66% 34%
Logopedexamen 110 95% 5% 137 93% 7%
Läkarexamen 1 176 56% 44% 1 345 53% 47%
Optikerexamen 51 76% 24% 63 89% 11%
Ortopedingenjörsexamen 21 67% 33% 19 95% 5%
Psykologexamen 571 72% 28% 522 73% 27%
Psykoterapeutexamen 232 82% 18% 179 82% 18%
Receptarieexamen 197 90% 10% 178 89% 11%
Röntgensjuksköterskeexamen 210 81% 19% 151 74% 26%
Sjukhusfysikerexamen 39 51% 49% 20 65% 35%
Sjuksköterskeexamen 4 214 87% 13% 4 220 87% 13%
Specialistsjuksköterskeexamen 2 231 87% 13% 2 328 87% 13%
Tandhygienistexamen 181 95% 5% 174 89% 11%
Tandläkarexamen 245 57% 43% 267 72% 28%
Tandteknikerexamen 38 63% 37% 25 84% 16%
Total 11 461 81% 19% 11 675 81% 19%

 

Läs om antal examinerade personer på grundnivå och avancerad nivå för samtliga examina »

Mer om examina och längre tidsserier finns på SCB:s webbplats »