Sex sjukvårdsregioner besökta

21 december 2017

Under november och december höll Framtidens vårdkompetens dialogmöten i de sex sjukvårdsregionerna för att öka kunskapen och förståelsen för hur samverkansarenor mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården kan utvecklas långsiktigt.

Syftet med de regionala dialogmötena var att få ökad förståelse för och fördjupad kunskap om vilka frågor som lämpar sig för att hanteras på regional respektive nationell nivå. Följande platser har vi besökt: Umeå, Linköping, Göteborg, Stockholm, Malmö och Västerås. Vid varje möte träffade vi omkring 15 representanter för lärosäten och landsting/regioner i respektive sjukvårdsregion.

Vid samtliga möten använde vi ett workshopkoncept där vi delade upp frågeställningarna i olika segment.

Att skapa en gemensam referensram

Deltagarna delades in i mindre grupper som fick diskutera vilka grundläggande förutsättningar som är betydelsefulla för att säkerställa en långsiktig utveckling av samverkansarenor mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården.

Bland annat handlade diskussionerna om att man bör ha en gemensam målbild, att det finns resurser som är öronmärkta för samverkan, att man ser att man har ett gemensamt ansvar för kompetensförsörjningen, att tydliggöra vad man ska samverka kring, att ha en gemensam struktur/styrning, att både ha kort- och långsiktiga strategier, att föra en löpande dialog, att skriva samverkansavtal på olika nivåer och att alla aktörer finns representerade.

Hinder och möjligheter

Utifrån redovisningen i första segmentet klustrades de grundläggande förutsättningarna och diskussionsgrupperna fick sedan i uppgift att identifiera hinder och möjligheter för samverkan. Bland hindren nämndes ofta det faktum att vårdens huvudmän främst agerar på en regional arena medan lärosätenas uppdrag är nationellt. En möjlighet som återkom var att det på den regionala nivån ofta redan existerar bra arenor för samverkan som kan vidareutvecklas.

Hur går vi vidare?

I början av 2018 kommer vi att sammanställa och analysera allt material från de regionala dialogmötena. Utifrån resultaten av analyserna och övriga underlag kommer vi sedan att börja utforma idéer och förslag på hur regionala arenor kan vidareutvecklas och hur en kompletterande nationell samverkansarena skulle kunna se ut.

Mötesanteckningar

Nedan finns samtliga anteckningar från de regionala dialogmötena att ladda ner som pdf:er.

Norra sjukvårdsregionen
Sydöstra sjukvårdsregionen
Västra sjukvårdsregionen
Stockholm-Gotlandsregionen
Södra sjukvårdsregionen
Uppsala-Örebroregionen