Fördjupad statistik och ny prognosmodell

20 april 2018

Vi fortsätter att fördjupa arbetet med den statistikpilot som påbörjades under 2017. Tre nya vårdutbildningar tas in och den tidigare flödesstatistiken zoomar in ytterligare en nivå. Dessutom har de första stegen tagits i arbetet mot en vassare prognosmodell.

Som komplement till den befintliga statistik som produceras på området, presenterade vi i juni förra året en statistikbaserad flödesbeskrivning för grupperna specialistsjuksköterskor och barnmorskor, från ansökan till utbildningen fram till etableringen på arbetsmarknaden. Flödesbeskrivningen bygger på nya sätt att samla och redovisa statistik från olika register inom myndigheternas samlade områden, och ger en fördjupad bild av hur flödena ser ut in, genom och ut ur de aktuella utbildningarna. I flödet kan olika utvalda mätpunkter väljas. Två grupper av personer följdes i den första testomgången, dels den grupp som fick sin sjuksköterskelegitimation läsåret 00/01, dels motsvarande grupp som fick sin legitimation läsåret 07/08. Mätpunkter för dessa två grupper var till exempel hur många av dessa, och hur länge efter legitimationsåret, som de sökte sig vidare till specialistsjuksköterske- eller barnmorskeutbildning, hur många av och efter hur lång tid som dessa tog examen, samt när och var de etablerade sig på arbetsmarknaden.

Sedan den första testomgången har vi fortsatt att utveckla modellen bland annat genom att zooma in en nivå i flödesbeskrivningen om specialistsjuksköterskor så att vi kan se flödet per utbildningsinriktning (till exempel distriktssköterska, ambulanssjukvårdare etc.). Vi anpassar också modellen till ytterligare tre utbildningar: arbetsterapeut, fysioterapeut och tandhygienist. Resultaten väntas komma från sommaren och framåt under hösten.

I samarbete med SCB har vi påbörjat ett arbete för att utveckla en prognosmodell som är särskilt anpassad för hälso- och sjukvårdens yrkesgrupper. Arbetet med att ta fram prognosdata enligt en sådan modell, på nationell och regional nivå, fortsätter under hösten.

Högskolan i siffror – ny statistikdatabas

UKÄ har lanserat en ny statistikdatabas med mängder av statistik om högskolesektorn. Du väljer hur du vill se uppgifterna, till exempel per lärosäte, kön och ålder.

Till Högskolan i siffror »