Plattform för nationell samverkan och förstärkt regional samverkan

20 april 2018

Socialstyrelsen och UKÄ har lämnat över den årliga rapporteringen till regeringen för arbetet med Framtidens vårdkompetens under 2017. Nästa steg är att ta fram förslag på hur den regionala samverkan kan förstärkas och hur en nationell samverkansplattform kan utformas.

Under hösten höll vi regionala dialogmöten med befintliga samverkansorgan i de sex sjukvårdsregionerna för att identifiera grundläggande förutsättningar för regional samverkan, hinder och möjligheter för dessa förutsättningar samt möjliga lösningar. Utifrån bland annat det som kom fram på dialogmötena arbetar vi vidare med hur den regionala samverkan kan förstärkas.

Vi har även påbörjat arbetet med ett förslag på hur en nationell samverkansplattform skulle kunna se ut. Det rör bland annat formerna, vilka frågor som bör behandlas och i vilket syfte, vilka aktörer som bör ingå, hur kopplingen till de regionala samverkansorganen ska se ut samt hur den nationella plattformen bör regleras, förvaltas och utvecklas på lång sikt. Inledningsvis sker dialog om förslagen med vår referensgrupp och under hösten planerar vi att diskutera och förankra förslagen med sjukvårdsregionerna och andra berörda intressenter.

Årsrapporten för 2017 »