Distriktssköterska och barnmorska vanligaste specialiseringen

19 september 2018

De flesta som tar en examen som specialistsjuksköterska eller barnmorska bor kvar i samma län även ett år efter examen. Etableringen på arbetsmarknaden är hög för alla inriktningar, och allra högst för ambulanssjukvårdare där 97 procent var etablerade tre år efter examen. Det visar en uppföljande analys som gjorts inom regeringsuppdraget Framtidens vårdkompetens.

UKÄ och Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att tillsammans se över hur tillgången på utbildad personal inom hälso- och sjukvården kan säkras genom ökad samverkan mellan berörda aktörer och en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över kompetensbehovet i hälso- och sjukvården.

Förra året gjordes en statistikpilot där personer som hade tagit en sjuksköterskelegitimation läsåret 2000/01 eller 2007/08 följdes upp i syfte att se hur många av dem som sökt sig vidare till specialistsjuksköterskeutbildning eller barnmorskeutbildning. I december 2017 publicerades en PM med de viktigaste resultaten. Dessa innehöll en redovisning på totalnivå. I en ny PM redovisas nya framtagna resultat per inriktning. Några resultat redovisas också per län.

– Tanken med statistikpiloten och den fördjupade analysen har varit att hitta en metod för att belysa kompetensförsörjningsfrågan från studier till etablering på arbetsmarknaden. På så sätt får vi en djupare förståelse som kan vara till hjälp i planeringsarbetet av kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården, säger Tomas Egeltoft som är UKÄ:s projektledare för Framtidens vårdkompetens.

Könsfördelning och geografisk spridning

Fler kvinnor än män ingår i populationen i stort, vilket också avspeglas bland dem som tog en specialistsjuksköterskeexamen eller barnmorskeexamen. Det var fler kvinnor än män inom alla examensinriktningar förutom för examen med inriktning ambulanssjukvård där andelen män var 60 procent (se figur 4 på sidan 8 i analysen).

Av dem som tog examen som specialistsjuksköterska eller barnmorska under den undersökta perioden bodde 20 procent i Stockholms län, 18 procent i Västra Götalands län och 13 procent i Skåne län vid tillfället för examen. Fördelningen i de övriga länen varierar med mellan 1 och 5 procent. Ett år efter examen bodde en stor andel kvar i samma län. Högst andel kvarvarande i länet hade Norrbottens och Gävleborgs län (96 procent vardera). Lägst andel kvarvarande i samma län ett år efter specialistsjuksköterske-/barnmorskeexamen hade Västerbottens län (85 procent).

Ladda ner PM med den fördjupade analysen »

Ladda ner del 1 i statistikpiloten »

Se filmad presentation av de första resultaten från konferens i juni 2017 »