Efter dialogmötena – så går vi vidare

28 november 2018

Tre dialogmöten samlade totalt 135 personer som tillsammans diskuterade hur en ny samverkansstruktur för effektivare kompetensförsörjning bör se ut. Projektledarna för Framtidens vårdkompetens fortsätter nu sitt arbete inför slutrapporteringen till regeringen.

Till de två första dialogmötena, 6 och 15 november, kom främst representanter från vårdens huvudmän och lärosäten. Dialogmötet den 23 november välkomnade bransch- och arbetstagarorganisationer, patientföreningar, studentrepresentanter och övriga berörda aktörer.

Diskussionerna utgick från ett underlag som skickats ut på förhand med ett förslag om att inrätta ett nationellt råd bestående av representanter från huvudaktörerna för kompetensförsörjningsfrågorna inom vården. I förslaget ingår att det nationella rådet också ska samverka med sex råd på sjukvårdsregional nivå. En mängd synpunkter, både på övergripande nivå och detaljnivå, har samlats in och ska nu bearbetas.

– Många har efterfrågat större tydlighet i förslaget, till exempel när det gäller hur samspelet mellan det nationella och de regionala råden ska ske, säger Viktoria Svensson, projektledare för regeringsuppdraget på Socialstyrelsen.

– Vi har också hört många åsikter kring vilka aktörer som bör eller inte bör sitta med i det nationella rådet, säger Tomas Egeltoft, projektledare för regeringsuppdraget på Universitetskanslersämbetet (UKÄ).

Projektgruppen arbetar nu vidare med att gå igenom de synpunkter som kommit in och ytterligare konkretisera förslaget. De träffar även ytterligare aktörer framöver för att få så många perspektiv på frågorna som möjligt. Den referensgrupp som är knuten till uppdraget kommer också att fungera som bollplank.

När fokus ligger på hur samverkan ska gå till är risken att samverkan kan upplevas som ett självändamål. Det är därför viktigt att formulera tydliga mål.

– Olika aktörer kan ha olika hjärtefrågor, men det vi alla vill åstadkomma i slutänden är att få till stånd en effektivare kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården, säger Viktoria Svensson.

Se film och ladda ner presentationer och synpunkter från dialogmötena