Fler examinerade inom hälso- och sjukvårdsområdet

21 februari 2019

Läsåret 2017/18 ökade såväl det totala antalet nybörjare som antalet som tog examina inom hälso- och sjukvårdsområdet. De utbildningar som ingår i jämförelsen är de  yrkesexamensprogram som ingår i det gemensamma uppdrag om kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården som UKÄ och Socialstyrelsen har tillsammans.

De senaste åren har vi sett ett ökat antal nybörjare på program mot sjuksköterska och specialistsjuksköterska, och trenden håller i sig. Läsåret 2017/18 påbörjade nästan 6 200 ett program mot sjuksköterskeexamen, vilket var en ökning på 5 procent jämfört med föregående läsår. Antalet nybörjare på program mot specialistsjuksköterskeexamen ökade till nästan 2 500, vilket är en ökning med 10 procent jämfört med läsåret 2016/17. Störst procentuell ökning av antalet nybörjare var det på program mot psykoterapeutexamen, som ökade från 140 till 260 studenter (+85 procent).

På några utbildningar minskar antalet nybörjare. Antalet som påbörjade studier mot barnmorskeexamen samt receptarieexamen minskade mest läsåret 2017/18. Nybörjare på program mot barnmorska minskade från 410 till 350 studenter, en minskning med 13 procent. Till program mot receptarieexamen minskade antalet nybörjare med 16 procent, från 360 till 300 studenter.

På det stora hela ökade dock antalet nybörjare på program inom hälso- och sjukvårdsområdet och detsamma gäller antalet examinerade. Procentuellt ökade antalet som tog en tandteknikerexamen mest. Det rör sig dock om en liten grupp som ökade från 30 till 50 examinerade (+92 procent). Även receptarier ökade mycket, från 180 till 250 examinerade, (+42 procent). Antalet examinerade minskade för några av utbildningarna, bland annat fysioterapeutexamen och dietistexamen. För de flesta utbildningar var det dock ett ökat eller oförändrat antal examinerade.

Könsfördelningen var fortsatt ojämn på flera av utbildningarna läsåret 2017/18, med en majoritet kvinnor. Undantagen är program mot läkarexamen samt det mindre yrkesexamensprogrammet: sjukhusfysikerexamen.

 

Tabell 1. Nybörjare samt andel kvinnor respektive män läsåret 2016/17 och 2017/18. Avrundade siffror.

2016/17 2017/18
Totalt % Kvinnor/Män Totalt % Kvinnor/Män
Apotekarexamen 310 73/27 300 74/26
Arbetsterapeutexamen 510 79/21 510 82/18
Audionomexamen 100 75/25 120 74/26
Barnmorskeexamen 410 100/0 350 99/1
Biomedicinsk analytikerexamen 520 73/27 530 75/25
Dietistexamen 110 89/11 110 81/19
Fysioterapeutexamen 680 62/38 690 62/38
Logopedexamen 200 89/11 190 89/11
Läkarexamen 1 680 56/44 1 750 59/41
Optikerexamen 90 76/24 100 79/21
Ortopedingenjörsexamen 40 58/42 40 76/24
Psykologexamen 760 69/31 770 66/34
Psykoterapeutexamen 140 80/20 260 81/19
Receptarieexamen 360 82/18 300 79/21
Röntgensjuksköterskeexamen 280 76/24 300 74/26
Sjukhusfysikerexamen 60 51/49 60 49/51
Sjuksköterskeexamen 5 920 85/15 6 190 85/15
Specialistsjuksköterskeexamen 2 220 86/14 2 450 87/13
Tandhygienistexamen 210 87/13 220 85/15
Tandläkarexamen 380 65/35 400 67/33
Tandteknikerexamen 80 76/24 70 83/17
Totala antalet nybörjare 15 030 78/22 15 680 79/21

 

Tabell 2. Examinerade samt andel kvinnor respektive män läsåret 2016/17 och 2017/18. Avrundade siffror.

2016/17 2017/18
Totalt % Kvinnor/Män Totalt  % Kvinnor/Män
Apotekarexamen 200 79/21 190 74/26
Arbetsterapeutexamen 410 89/11 440 86/14
Audionomexamen 70 68/32 70 77/23
Barnmorskeexamen 340 100/0 390 100/0
Biomedicinsk analytikerexamen 380 81/19 370 81/19
Dietistexamen 90 94/6 80 94/6
Fysioterapeutexamen 560 66/34 540 67/33
Logopedexamen 140 93/7 150 89/11
Läkarexamen 1 350 53/47 1 350 56/44
Optikerexamen 60 89/11 70 86/14
Ortopedingenjörsexamen 20 95/5 20 75/25
Psykologexamen 520 73/27 530 70/30
Psykoterapeutexamen 180 82/18 220 85/15
Receptarieexamen 180 89/11 250 86/14
Röntgensjuksköterskeexamen 150 74/26 190 74/26
Sjukhusfysikerexamen 20 65/35 20 43/57
Sjuksköterskeexamen 4 220 87/13 4 290 86/14
Specialistsjuksköterskeexamen 2 330 87/13 2 410 85/15
Tandhygienistexamen 170 89/11 210 90/10
Tandläkarexamen 270 72/28 280 66/34
Tandteknikerexamen 30 84/16 50 77/23
Totala antalet examina 11 680 81/19 12 110 80/20

 

Vill du fördjupa dig i uppgifterna? I UKÄ:s statistikdatabas kan du bland annat följa utvecklingen över tid och se hur antalet nybörjare och examinerade fördelar sig på de olika lärosätena. https://www.uka.se/statistik–analys/statistikdatabas-hogskolan-i-siffror.html