Arbetet fram till slutrapport

12 mars 2019

Uppdraget kring samverkan om kompetensförsörjningsfrågor i hälso- och sjukvården går nu in i slutfasen. Innan slutsatser och förslag kan redovisas till regeringen senast den sista augusti kvarstår en del frågor att reda ut.

Det avslutande arbetet fram till sommaren handlar till stor del om att beakta de synpunkter vi fått in från berörda aktörer under resans gång, inte minst synpunkter på förslaget till utvecklade samarbetsarenor. Vi kommer att förtydliga i vårt förslag hur samverkan mellan den nationella och den regionala nivån kan fungera och hur kommunernas delaktighet kan öka på såväl regional som nationell nivå. Dessutom ska konsekvensanalyser och kostnadsuppskattningar för vissa delar av förslaget tas fram.

Flera utredningar med angränsande frågor har löpt parallellt med vårt uppdrag. Vi behöver därför se över hur förslagen från bland annat Styr- och resursutredningen (Strut), Arbetsmarknadsutredningen och Framtidens specialistsjuksköterska kan påverka vårt förslag om samverkansarenor.

Även de slutgiltiga förslagen på hur statistik och prognoser  bör utvecklas för att tillgodose olika aktörers behov ska formuleras. Där arbetar vi vidare som tidigare tillsammans med vår expertgrupp.