Framtidsscenarier för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning

12 mars 2019

Socialstyrelsen har påbörjat ett arbete med att ta fram scenarier för hur kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården kan se ut 2040 i syfte att bidra till en ökad medvetenhet om vilka kritiska frågor som är viktiga att bevaka för att skapa en hållbar kompetensförsörjning.

Scenarierna kommer att utgå från drivkrafter och trender i omvärlden och arbetas fram i samverkan med en bred grupp initierade personer inom den svenska hälso- och sjukvården. Aktörer som till exempel teknikföretag kommer också att delta för att bredda perspektivet. För att nå och engagera fler som berörs av de här frågorna har Socialstyrelsen en projektsida på LinkedIn (länk, se nedan) där du kan följa arbetet och bidra med egna tankar kring de utmaningar vi står inför.

Arbetet med framtidsscenarierna drivs utanför regeringsuppdraget med Framtidens vårdkompetens, men kommer att bidra med ytterligare kunskap om kompetensförsörjningsbehoven framöver. Resultatet av arbetet kan vara användbart för att ytterligare förbättra prognosmodeller över de framtida kompetensbehoven.

Projektet har en egen LinkedIn-sida där du kan följa arbetet:
https://www.linkedin.com/showcase/kompetensforsorjninghalsosjukvard