Från studier till yrkesliv – nya flödesbeskrivningar klara

21 maj 2019

Nu är resultaten klara från den nya flödespiloten på arbetsterapeuter, fysioterapeuter och tandhygienister. Socialstyrelsen och UKÄ har testat den utarbetade statistikmodellen på ytterligare tre yrkesgrupper för att se att modellen fungerar och vilka resultat vi kan få. Tanken är att flödesbeskrivningarna ska fungera som underlag för diskussion och analys hos berörda lärosäten och huvudmän.

Finns det en metod för att med statistik illustrera flödet från påbörjade studier till etablering på arbetsmarknaden för yrken inom hälso- och sjukvården? Den frågan uppstod tidigt i arbetet med det regeringsuppdrag som Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har tillsammans som vi kallar Framtidens vårdkompetens. En första flödespilot gjordes 2017 på arbetsgrupperna specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Denna fördjupades ytterligare under 2018. Nu har ytterligare tre yrkesgrupper pilottestats i den utarbetade statistikmodellen: arbetsterapeuter, fysioterapeuter och tandhygienister.

– Den nya flödespiloten består av tre olika flöden med personer som påbörjade studier mot respektive examen mellan år 2000 och 2010. De följs upp efter ett respektive tre år efter att de fick sin yrkeslegitimation. Resultaten visar bland annat att cirka 80 procent av de legitimerade arbetar inom målyrket ett år efter legitimation, säger Viktoria Svensson, utredare och projektledare för regeringsuppdraget på Socialstyrelsen.

I en fördjupande del finns bland annat uppgifter om geografisk rörlighet, näringsgren och sektor bland de sysselsatta samt hur stor andel som hade etablerat sig på arbetsmarknaden. I delen av flödet som berör studietiden följs nybörjare på utbildningsprogram upp fram till examen.

– För att få en bild av vilka som påbörjar utbildningen tittar vi även på tidigare gymnasieprogram och hur många som har varit registrerade i högskolan tidigare. Vi undersöker också hur vanligt det är med en examen innan studierna påbörjas, säger Julia Elenäs, utredare på UKÄ, som arbetat med flödespiloten.

Syftet med flödena är att de resultat som presenteras ska fungera som underlag för diskussion och analys hos berörda lärosäten och huvudmän. De ska även kunna bidra med en gemensam förståelse för processen från utbildningsstart till verksam i yrkeslivet.

– Styrkan med flödesstudierna är den longitudinella uppföljningen. Flödena bidrar med en systembild och kan besvara frågor av typen ”Var i processen faller potentiella yrkesverksamma arbetsterapeuter bort?” eller ”Varifrån rekryteras tandhygienister?”, säger Tomas Egeltoft, utredare och projektledare för regeringsuppdraget på UKÄ.

I augusti 2019 ska det gemensamma uppdraget om samverkan kring kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården slutredovisas. I samband med det ska Socialstyrelsen och UKÄ samla sina bedömningar kring tillgången på befintlig statistik, eventuella utvecklingsbehov och hur de statistikbaserade flödesbeskrivningarna förhåller sig till detta.

Ladda ner PM: Statistikbaserade flödesbeskrivningar för arbetsterapeuter, fysioterapeuter och tandhygienister »

Läs mer om statistikpiloten om specialistsjuksköterskor och barnmorskor »

Läs mer om den fördjupande studien om specialistsjuksköterskor och barnmorskor »