Vi föreslår ett nationellt råd för framtidens vårdkompetens – slutrapport klar

29 augusti 2019

Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) lämnar i dag förslag till regeringen för att effektivisera kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården. Bland annat föreslår myndigheterna att ett nationellt råd inrättas för samverkan mellan regioner, kommuner, universitet och högskolor.

De båda myndigheterna har under tre år haft ett gemensamt regeringsuppdrag och har nu lämnat över sin slutrapport till regeringen med förslag som kan förbättra förutsättningarna för en effektivare kompetensförsörjning i hälso- och sjukvården. Detta genom en stärkt samverkan och samordning på både nationell och regional nivå. Förslagen består i att inrätta ett nationellt samverkansråd, utveckla samverkan i landets sex sjukvårdsregioner samt förbättra kunskapsunderlagen om kompetensförsörjningsbehoven på både nationell och regional nivå.

– Vi föreslår att ett nationellt råd inrättas för att hantera befintliga utmaningar med brist på många yrkesgrupper, dimensionering och utbud av utbildningar samt för att möta kompetensbehov för framtidens hälso- och sjukvård och vårdbehov. I dag saknas en nationell arena för samverkan mellan vårdens huvudmän och lärosätena om kompetensförsörjningen, säger Anders Söderholm, generaldirektör för UKÄ.

Namnet som föreslås på det nya rådgivande samverkansorganet är ”Nationellt råd för framtidens vårdkompetens”. Rådet knyts till Socialstyrelsen där även ett kansli placeras. Tanken är att det nationella rådet sedan ska etablera ett effektivt samarbete med sex sjukvårdsregionala råd, ett i varje sjukvårdsregion, som regioner och lärosäten gemensamt ansvarar för i samarbete med kommunerna. Huvuduppgifterna för de sjukvårdsregionala råden är att föra dialog om huvudmännens kompetensbehov och att samordna arbetet med verksamhetsförlagd utbildning.

I myndigheternas slutredovisning av uppdraget finns också förslag på hur kunskapsunderlag om kompetensförsörjningsbehoven kan förbättras med kort- och långsiktiga prognoser samt statistikbaserade flödesbeskrivningar som det nationella rådet sammanställer och synliggör.

– En viktig förutsättning för ett effektivt samarbete om kompetensförsörjningen är att berörda aktörer har tillgång till en samlad bild av personal- och kompetensbehoven. Relevant statistik och prognoser produceras i dag av ett flertal aktörer. Under vårt arbete med uppdraget har Socialstyrelsen och UKÄ utvecklat ny statistik och nya prognosmodeller där vi bland annat kunnat visa hur många som fullföljer utbildningen, var man börjar arbeta efter examen och hur man vidareutbildar sig. Det är värdefulla bidrag för att stärka den samlade bilden av kompetensbehoven, säger Olivia Wigzell, generaldirektör för Socialstyrelsen.

De båda generaldirektörerna uttalade sig också om förslagen i en debattartikel i Dagens Samhälle i morse.

Länkar