Om regeringsuppdraget

Socialstyrelsen och UKÄ ska tillsammans se över hur tillgången på utbildad personal inom hälso- och sjukvården kan säkras genom ökad samverkan mellan berörda aktörer. Senast den 31 augusti 2019 ska myndigheterna slutrapportera till regeringen.

Den 28 juli 2016 gav regeringen i uppdrag till Socialstyrelsen och UKÄ att tillsammans analysera och föreslå hur samverkansarenor mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården kan utvecklas långsiktigt. I uppdraget ingår även att säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över kompetensbehovet i hälso- och sjukvården.

Uppdraget ska genomföras i samarbete med berörda aktörer, så som företrädare för hälso- och sjukvårdens huvudmän, universitet och högskolor, Arbetsförmedlingen, arbetsmarknadens aktörer och olika yrkesgrupper i hälso- och sjukvården. Även patientorganisationer kan involveras i arbetet.

Bakgrund

Universitet och högskolor har stor frihet att styra över utbildningsutbudet och ansvarar i huvudsak själva för vilka utbildningar de väljer att ge. Beslut om utbildningsutbud och dimensionering (antal studieplatser) ska fattas utifrån studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. Hälso- och sjukvårdens verksamheter är skyldiga att täcka det personalbehov som krävs för att kunna bedriva god vård. För att det ska vara möjligt är universitet och högskolor centrala aktörer för att säkra en god tillgång på välutbildad personal i hela Sverige. Dessutom måste dialogen och samverkan förstärkas mellan alla intressenter av högskoleutbildningar inom hälso- och sjukvården.

En god kompetensförsörjning förutsätter att det finns goda möjligheter att planera verksamheten, både kortsiktigt och långsiktigt. För det behövs hållbar och övergripande statistik samt prognoser över tillgången på olika yrkesgrupper. Därför ingår det i uppdraget att säkerställa hur statistik, kunskapsunderlag och prognoser över det totala kompetensbehovet i hälso- och sjukvården kan utvecklas, oavsett driftsform eller huvudman.

Mål

Målet är att analysera och ge konkreta förslag på hur olika regionala och nationella samverkansarenor för kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården kan utformas och utvecklas för att fungera över en längre tidsperiod samt, som en del i detta, förbättra tillgången till relevant statistik och relevanta prognosmodeller för kompetensbehovet för olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården.

Redovisning

Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet ska årligen redovisa utförda åtgärder och aktiviteter till regeringen. Slutrapportering ska ske senast 31 augusti 2019.

Läs hela uppdragsbeskrivningen på regeringens webbplats »

Så tar vi oss an uppdraget »

Projektorganisation »