Så tar vi oss an uppdraget

I uppdraget ingår två huvuddelar:

  1. Analyser av och förslag på hur samverkansarenor för kompetensförsörjningsfrågor på nationell och regional nivå kan utvecklas långsiktigt samt
  2. Förbättring av statistik och prognoser över kompetensbehovet.

Myndigheterna har inledningsvis genomfört en kartläggning av vilken statistik och vilka prognoser som görs i dagsläget både av UKÄ och Socialstyrelsen. Kartläggningen innefattar även vilka befintliga regionala och nationella plattformar och nätverk som finns för kompetensförsörjningsfrågor inom hälso- och sjukvårdsområdet. Myndigheterna ska starta en nationell och regional dialog om samverkan inom kompetensförsörjningsområdet mellan berörda aktörer med inriktning på hälso- och sjukvård, utbildning och arbetsmarknad.

Pilotstudie på specialistsjuksköterskor

Myndigheterna ska när det gäller statistik- och prognosdelen först ta fram statistik för flödet från antal sökande till etablerade (till exempel antal sökande, antal antagna, antal kvar efter första terminen, antal examinerade, antal etablerade). Dessa delar kommer att testas på någon eller några utvalda yrkesgrupper, i första hand specialistsjuksköterskor. I ett senare skede kommer prognosmodeller för framtida tillgång och behov för olika yrkesgrupper att utvecklas.

Startkonferens 15 juni 2017

En nationell startkonferens äger rum 15 juni 2017. Syftet är i huvudsak att skapa medvetenhet och kunskap om uppdraget, att öka erfarenhets- och kunskapsutbyte och att visa exempel på vad som redan görs regionalt, nationellt och internationellt. Genom konferensen får vi också synpunkter och förslag till det pågående och fortsatta arbetet med uppdraget.

Till konferenssidan

Kalendarium

Vad? När?
Kartläggning av och kontakt med befintliga nationella och regionala forum för kompetensförsörjning. HT 2016-VT 2017
Kartläggning av statistik och prognoser som görs i dagsläget. HT 2016-VT 2017
Statistikpilot: flöde från antal sökande till etablerade, specialistsjuksköterskor VT 2017
Kommunikationsplan inkl. målgruppsanalys och aktiviteter VT 2017
Medverkan i Tillväxtverkets uppdrag, riktlinjer för regional kompetensförsörjning VT 2017
Nationell konferens 15 juni 2017
Utveckla prognoser 2018
Slutrapport 2019 Augusti 2019
Nationell konferens HT 2019

Läs mer om regeringsuppdraget »