Uppdraget

Regeringen gav i juli 2016 i uppdrag till Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) att tillsammans analysera och föreslå hur samverkansarenor på nationell och regional nivå mellan aktörer med ansvar för kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården kan utvecklas långsiktigt (S2016/04992/FS). I uppdraget ingår också att säkerställa en förbättrad tillgång till statistik och prognoser över det totala kompetensbehovet i hälso- och sjukvården, oavsett driftsform eller huvudman.

Myndigheterna ska årligen redovisa vidtagna åtgärder och aktiviteter till Regeringskansliet (Socialdepartementet och Utbildningsdepartementet). Här redogör vi för 2018 års verksamhet. Uppdraget ska slutrapporteras senast den 31 augusti 2019.

Avgränsningar

Socialstyrelsen och UKÄ har begränsat uppdraget till att i första hand omfatta hälso- och sjukvårdsutbildningar på högskolenivå och de yrken som kräver högskoleutbildning för verksamhet inom hälso- och sjukvård. I dagsläget är det 22 utbildningar/yrken, inklusive den i Högskoleförordningen nyligen införda hälso- och sjukvårdskuratorsexamen. Ytterligare en avgränsning som gjorts är att vidareutbildning som lärosätena inte ansvarar för primärt heller inte ingår. Detta medför att till exempel läkarnas AT- och ST-delar och tandläkarnas ST-del inte ingår.