Årsrapportering till regeringen

7 mars 2018

UKÄ och Socialstyrelsen har lämnat in en redovisning till Regeringskansliet över de åtgärder och aktiviteter som utförts inom regeringsuppdraget under året som gått. Bland annat har en nationell konferens, dialogmöten med professionsgrupper samt nätverksträffar i respektive sjukvårdsregion hållits under året.

Myndigheterna ska enligt uppdraget från regeringen lämna in en slutrapport senast den 31 augusti 2019. Utöver den, ska även årliga redovisningar till Regeringskansliet göras. Nu har redovisningen för de aktiviteter och åtgärder som skett under 2017 överlämnats.

Redovisningen innehåller bland annat följande:

 • Nationell konferens om framtidens vårdkompetens den 15 juni.
 • Dialogmöten med professionsgrupper och referensgruppsmöten.
 • Hur samverkansarenor på nationell och regional nivå kan utvecklas långsiktigt:
  • kartläggning om samverkansformer mellan berörda aktörer inom kompetensförsörjningsområdet
  • strategiska dialogmöten i samtliga sjukvårdsregioner.
 • Förbättrad tillgång till statistik och prognoser:
  • kartläggning av befintlig statistik och de prognoser som görs
  • statistikbaserad flödebeskrivning för specialistsjuksköterskor och barnmorskor
  • utveckling av prognoser för kompetensförsörjningsbehov
  • möte med expertgrupp som stöd i arbetet.
 • Kommunikation: kommunikationsplattform, digitala kanaler och nyheter.

Ladda ner årsrapporten för 2017 »